Chương 1 Quy tắc chung

Điều 1 (Áp dụng hợp đồng)

株式会社グローバルトラストネットワークス(以下「当社」といいます)は、本「GTNモバイルサービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、これにより本サービス(第3条に定義します)を提供します。

Điều 2 (Thay đổi Điều khoản)

 • Chúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận này. Trong trường hợp này, các khoản phí và các điều kiện cung cấp khác sẽ dựa trên các điều khoản và điều kiện đã thay đổi.
 • 当社はこの約款を変更するときは、当社のホームページ(https://gtn-mobile.com)その他当社が別に定める方法により通知します。

Điều 3 (Công bố các Điều khoản và Điều kiện)

当社は、当社のホームページ(https://gtn-mobile.com)その他当社が別に定める方法により、この約款を公表します。

Điều 4 (Định nghĩa thuật ngữ)

Trong thỏa thuận này, các điều khoản sau đây được sử dụng với nghĩa như sau.
thuật ngữÝ nghĩa của các điều khoản
Dịch vụ di động GTNTên chung dịch vụ của chúng tôi được cung cấp dựa trên thỏa thuận này (sau đây được gọi là "dịch vụ này")
Hợp đồng dịch vụ di động GTNHợp đồng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này
Nhà thầuNhà thầu của dịch vụ này
Ngày bắt đầu thanh toánNgày được Công ty chỉ định là ngày bắt đầu Chi phí ban đầu và chi phí một lần) liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.
Ngày hủy本サービス契約の解約の効力が生ずる日
Địa chỉ IPv4Địa chỉ 32 bit được xác định là Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6)
địa chỉ IPThuật ngữ chung cho địa chỉ IPv4
thẻ SIMMột thẻ IC có thể lưu trữ mã số nhà thầu và các thông tin khác mà Công ty cho nhà thầu vay.
Phí Universalユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会を通じて、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が本サービス館員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいう。
MNPTrong số các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (sau đây gọi là "nhà cung cấp dịch vụ viễn thông") quy định tại Điều 2 Khoản 5 Luật Kinh doanh viễn thông, người cung cấp dịch vụ thông tin di động (sau đây gọi là "nhà cung cấp dịch vụ thoại di động") được gọi là thoại di động. Một cơ chế (Mobile Number Portability) cho phép thuê bao của một dịch vụ liên lạc tiếp tục sử dụng số điện thoại được sử dụng tại nguồn thay đổi ngay cả tại điểm đến thay đổi khi thực hiện thay đổi.

Điều 5 (Khu vực kinh doanh)

Tại Nhật Bản và trong khu vực kinh doanh được xác định bởi NTT DoCoMo, Inc. (sau đây gọi là "NTT DoCoMo"), SoftBank Mobile Corp. (sau đây gọi là "SoftBank Mobile") và Ymobile Ltd. (sau đây gọi là "Ymobile"). Của này, khu vực kinh doanh do Công ty chỉ định.

Điều 6 (ID và mật khẩu)

 • Nhà thầu phải chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu mà Công ty cung cấp cho nhà thầu.
 • Công ty có thể yêu cầu nhà thầu xuất trình ID, v.v ... khi thực hiện các quyền theo hợp đồng dịch vụ của nhà thầu.
 • Nhà thầu không được cho phép bên thứ ba sử dụng ID, v.v. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu các điều khoản khác được quy định trong thỏa thuận này.
 • Nếu nhà thầu phát hiện thấy ID ... đã bị đánh cắp hoặc có thể bị đánh cắp, nhà thầu phải thông báo ngay cho Công ty và tuân thủ các chỉ dẫn từ Công ty ... Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại cho nhà thầu do việc đánh cắp ID, v.v. hoặc các thiệt hại do nhà thầu gây ra cho bên thứ ba.

Điều 7 (Tòa án thẩm quyền theo thỏa thuận riêng)

当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

Điều 8 (Luật điều chỉnh)

Luật điều chỉnh cho thỏa thuận này sẽ là luật của Nhật Bản.

Chương 2 Đơn và sự đồng ý, v.v.

Điều 9 (Ứng dụng)

 • Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ này (sau đây gọi là "đơn đăng ký") sẽ được thực hiện bằng cách nộp một tài liệu do Công ty chỉ định mô tả các vấn đề cần thiết để nêu rõ nội dung của dịch vụ này.
 • Trong dịch vụ này, những người đăng ký sử dụng thẻ SIM có chức năng thoại phải xác minh danh tính của họ (nhận dạng nhà thầu, v.v. bởi các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động và Đạo luật ngăn chặn việc sử dụng trái phép các dịch vụ thông tin thoại di động (31/2005) (Không.) Căn cứ vào các quy định tại Điều 9, có nghĩa là xác nhận các thông tin xác định nhà thầu như tên, địa chỉ, ngày sinh, v.v ... Điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây), được xác định riêng bởi Công ty. phải được trình bày.

Điều 10 (Chấp nhận đơn, v.v.)

 • Khi đơn đăng ký sử dụng dịch vụ này được thực hiện, Công ty sẽ chấp nhận nếu không thuộc lý do từ chối đơn được quy định trong bài viết tiếp theo (từ chối đơn đăng ký).
 • Dịch vụ liên quan đến ứng dụng này sẽ được cung cấp theo thứ tự mà ứng dụng được nhận. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay đổi thứ tự khi thấy cần thiết.

Điều 11 (Từ chối đơn đăng ký)

 • Công ty có thể không chấp nhận đơn đăng ký sử dụng dịch vụ này nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ này thuộc bất kỳ mục nào sau đây.
  • Khi các yêu cầu mà nhà thầu phải đáp ứng để sử dụng dịch vụ này không được đáp ứng
  • Khi về mặt kỹ thuật, việc cung cấp dịch vụ liên quan đến ứng dụng hoặc bảo trì thiết bị liên quan đến dịch vụ này là cực kỳ khó khăn về mặt kỹ thuật.
  • Khi Công ty xác định rằng người đăng ký dịch vụ này có thể bỏ qua việc thanh toán khoản nợ theo hợp đồng dịch vụ liên quan đến ứng dụng này.
  • Khi người nộp đơn đã thực sự giao kết hoặc có hành vi trái pháp luật trong hợp đồng dịch vụ này đã được giao kết trước đó, hoặc khi hợp đồng đã bị hủy bỏ bởi Công ty
  • Khi có sai sót trong đơn đăng ký hợp đồng sử dụng dịch vụ này, hoặc khi một sự thật sai lệch được nêu ra
  • Khi có nguy cơ sử dụng dịch vụ này theo cách bất hợp pháp, không chính đáng, vi phạm trật tự và đạo đức công cộng, gây tổn hại đến uy tín của công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc cản trở nghiêm trọng những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp.
  • Khi Công ty cho rằng không phù hợp
 • Nếu Công ty từ chối đăng ký sử dụng dịch vụ này theo các quy định của khoản trên, Công ty sẽ thông báo cho người nộp đơn theo phương thức do Công ty quy định.

Điều 12 (Hạn chế chuyển giao quyền và nghĩa vụ)

Nhà thầu không được chuyển nhượng, mua bán, cầm cố, thế chấp khác cho các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ này.

Điều 13 (Nhà thầu)

契約者は本約款およびその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとし、個人に限るものとします。

Điều 14 (Đơn vị hợp đồng)

Chúng tôi ký kết một hợp đồng dịch vụ cho mỗi số điện thoại. Trong trường hợp này, nhà thầu dịch vụ này được giới hạn cho một người cho mỗi hợp đồng dịch vụ này.

Chương 3 Thay đổi các Vấn đề Hợp đồng

Điều 15 (Thay đổi nội dung dịch vụ này)

 • Nhà thầu có thể yêu cầu thay đổi nội dung của hợp đồng dịch vụ này nếu được quy định trong hợp đồng này.
 • Các quy định tại Điều 11 (Từ chối đơn) sẽ được áp dụng với những sửa đổi phù hợp đối với trường hợp yêu cầu nêu tại khoản trên được đưa ra. Trong trường hợp này, thuật ngữ "đơn đăng ký" trong Điều tương tự sẽ được đọc là "yêu cầu thay đổi" và thuật ngữ "người nộp đơn" sẽ được đọc là "nhà thầu".

Điều 16 (Thay đổi tên nhà thầu, v.v.)

Nếu có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ, nơi cư trú hoặc các vấn đề khác do Công ty chỉ định, nhà thầu phải thông báo ngay cho Công ty kèm theo các tài liệu chứng minh sự thay đổi đó.

Điều 17 (Kế thừa tư cách hợp đồng cá nhân)

 • Khi một cá nhân là nhà thầu (sau đây gọi là "nhà thầu cũ" trong phần này) chết, hợp đồng dịch vụ liên quan đến nhà thầu cũ này sẽ bị chấm dứt. Tuy nhiên, bằng cách gửi yêu cầu đến Công ty trước ngày hai tuần kể từ ngày bắt đầu thừa kế, người thừa kế (nếu có nhiều người thừa kế, một trong số họ sẽ được chỉ định làm người đại diện cho Công ty và sẽ được Yêu cầu. Điều tương tự sẽ được áp dụng khi điều này được thay đổi. Khi đó, Công ty có thể yêu cầu nộp các tài liệu chứng minh rằng mình là người đại diện.) Sẽ tiếp tục nhận được cung cấp dịch vụ này liên quan đến hợp đồng của tôi có thể. Khi đưa ra đề nghị như vậy, người thừa kế sẽ tiếp nhận tình trạng hợp đồng của nhà thầu cũ (bao gồm cả các nghĩa vụ theo hợp đồng của nhà thầu cũ).
 • Các quy định tại Điều 11 (Từ chối áp dụng) sẽ được áp dụng với những sửa đổi phù hợp đối với trường hợp của khoản trên. Trong trường hợp này, trong cùng một điều, "đơn đăng ký" có nghĩa là "đề nghị", "người nộp đơn" có nghĩa là "người thừa kế", và "đơn đăng ký hợp đồng sử dụng dịch vụ này" có nghĩa là "mẫu đề nghị". Nó sẽ được đọc là "".

Chương 4 Nghĩa vụ của Nhà thầu

Điều 18 (Nghĩa vụ của Nhà thầu)

Bên nhận thầu phải tuân thủ các nghĩa vụ của bên nhận thầu quy định trong hợp đồng này.

Điều 19 (Các vấn đề bị cấm)

Nhà thầu không được thực hiện bất kỳ hạng mục nào sau đây.
 • Sử dụng dịch vụ này theo cách bất hợp pháp, bất công hoặc xúc phạm đến trật tự và đạo đức công cộng
 • Sử dụng dịch vụ này theo cách có thể gây tổn hại đến uy tín của công ty chúng tôi hoặc dịch vụ của chúng tôi
 • Sử dụng dịch vụ này theo cách can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Sử dụng dịch vụ này cho mục đích bán hoặc cấp phép cho bên thứ ba
 • Các hành vi khác thuộc các trường hợp sau.
  • Hành động gửi e-mail có thể gây ra sự cố khi gửi và nhận e-mail
  • Ngoài (a), các hành vi can thiệp hoặc có thể cản trở việc sử dụng hoặc vận hành các thiết bị liên quan đến Internet của Công ty hoặc các công ty khác, hoặc phạm vi sử dụng trung bình của các nhà thầu khác.
  • Các hành vi quảng cáo, khuyến mại hoặc gạ gẫm người khác mà không được phép, hoặc các hành vi truyền tải, mô tả hoặc in lại những câu có thể khiến người khác cảm thấy ghê tởm hoặc ghê tởm
  • Hành vi mạo danh người khác và sử dụng các dịch vụ khác nhau
  • Các hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm bản quyền, quyền chân dung, nhãn hiệu, quyền bằng sáng chế và các quyền khác của người khác
  • Các hành vi xâm phạm hoặc có thể xâm phạm tài sản, quyền riêng tư, v.v. của người khác
  • Các hành vi phân biệt đối xử hoặc vu khống người khác, hoặc làm tổn hại danh dự hoặc uy tín của họ
  • Các hành vi truyền tải, mô tả hoặc đăng tải thông tin, hình ảnh, âm thanh, ký tự, tài liệu, v.v. có ảnh hưởng xấu đến trẻ em và thanh thiếu niên, chẳng hạn như khiêu dâm và lạm dụng
  • Hành động thiết lập hoặc trưng cầu một bài giảng về chuỗi vô hạn (bài giảng của loài chuột) hoặc luật thương mại nhiều mặt
  • Các hành vi vi phạm Đạo luật về các giao dịch thương mại cụ thể (Đạo luật số 57 năm 1976) về tiếp thị đa cấp (tiếp thị đa cấp)
  • Hành vi làm sai lệch hoặc tẩy xóa thông tin có thể được sử dụng bởi chức năng kết nối Internet
  • Hành vi gửi hoặc đăng các chương trình máy tính có hại như vi rút
  • Hành vi phạm tội hoặc hành vi xúi giục hoặc xúi giục họ
  • Các hành vi vi phạm pháp luật và phong tục ngoài (a) đến (m)
  • Các hành vi vi phạm trật tự công cộng và đạo đức, chẳng hạn như mại dâm, bạo lực và tàn ác hoặc gây bất lợi cho người khác
  • Các hành vi khác can thiệp vào hoạt động của các dịch vụ của chúng tôi
  • Các hành vi thúc đẩy quyền truy cập vào nội dung thuộc các hành vi bị cấm cho đến (p) ở trên

Điều 20 (Vi phạm nghĩa vụ của nhà thầu)

Nếu nhà thầu vi phạm Điều 18 (Nghĩa vụ của Nhà thầu) hoặc Điều trước đó (Các vấn đề bị Cấm), Công ty có thể yêu cầu Nhà thầu về những thiệt hại mà Công ty phải chịu. Ngoài ra, khi Công ty bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại do nhà thầu gây ra cho bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này, thì Công ty có thể hoàn lại tiền bồi thường cho bên nhận thầu.

第5章 品質保証、責任の限定等

Điều 21 (Đảm bảo chất lượng hoặc Giới hạn đảm bảo của Dịch vụ này)

 • Dịch vụ này được cung cấp khi thông tin liên lạc bị tắc nghẽn đáng kể trong mạng liên lạc liên quan đến liên lạc không dây di động của NTT DoCoMo, SoftBank Mobile và Ymobile, khi tình trạng sóng vô tuyến suy giảm đáng kể hoặc dựa trên các quy định của NTT DoCoMo, SoftBank Mobile và Ymobile Nếu không thể kết nối tất cả hoặc một phần thông tin liên lạc hoặc liên lạc được kết nối có thể bị ngắt kết nối, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do nhà thầu hoặc bên thứ ba phát sinh trong các trường hợp đó.
 • Ngoài các vấn đề được nêu trong đoạn trên, dịch vụ này không đảm bảo tính khả dụng, thời gian trễ hoặc chất lượng thông tin liên lạc khác của liên lạc.

Điều 22 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi)

Trừ khi được quy định rõ ràng trong thỏa thuận này, Công ty sẽ không vi phạm việc đảm bảo chất lượng được quy định trong điều trước (đảm bảo chất lượng của dịch vụ này hoặc giới hạn của đảm bảo) và các thiệt hại khác mà nhà thầu phải chịu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, giảm, miễn phí, v.v ... cho (bất kể nguyên nhân).

Chương 6 Các hạn chế, đình chỉ và đình chỉ sử dụng và bãi bỏ dịch vụ này

Điều 23 (Hạn chế sử dụng)

 • Căn cứ vào quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh Viễn thông, khi có hoặc có khả năng xảy ra thiên tai, các trường hợp khẩn cấp khác, chúng tôi sẽ phòng tránh, ứng cứu thiên tai, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện, hoặc để ưu tiên thông tin liên lạc cần thiết để duy trì trật tự và các thông tin liên lạc khác khẩn cấp vì lợi ích công cộng, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp để hạn chế việc sử dụng dịch vụ này.
 • Công ty có thể hạn chế giao tiếp để xem hoặc mua nội dung khiêu dâm trẻ em được quy định trong Đạo luật về mại dâm trẻ em, trừng phạt các hành vi liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em và Bảo vệ trẻ em (Đạo luật số 52 năm 1999).

Điều 24 (Ngừng sử dụng)

 • Công ty có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ này vì những lý do sau.
  • Khi không thể tránh khỏi việc bảo trì hoặc xây dựng thiết bị viễn thông của chúng tôi
  • Khi có một lý do không thể tránh khỏi như thiết bị viễn thông do công ty chúng tôi lắp đặt bị hỏng hóc
 • Khi Công ty ngừng cung cấp dịch vụ này, nếu nó ngừng cung cấp cho nhà thầu theo mục 1 của khoản trên, nếu nó ngừng theo mục 2 của cùng đoạn 14 ngày trước đó, Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về điều đó thực tế, lý do và khoảng thời gian. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 25 (đình chỉ sử dụng, v.v.)

 • Công ty có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ này hoặc hạn chế việc sử dụng dịch vụ này khi nhà thầu thuộc bất kỳ mục nào sau đây.
  • Khi rõ ràng rằng việc thanh toán các nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ này bị bỏ qua hoặc có thể bị bỏ qua.
  • Khi phát hiện có lời khai trái với thực tế đã được lập trong văn bản do Công ty quy định khi xin hợp đồng liên quan đến dịch vụ này
  • Khi vi phạm Điều 16 (thay đổi tên nhà thầu, v.v.), hoặc khi xét thấy nội dung thông báo theo quy định tại Điều 16 (thay đổi tên nhà thầu, v.v.) là trái với thực tế.
  • Khi các nghĩa vụ của nhà thầu được quy định dựa trên các quy định tại Điều 18 (nghĩa vụ của nhà thầu) bị vi phạm
  • Khi các quy định của Điều 19 (các vấn đề bị cấm) bị vi phạm
  • Khi các vi phạm khác của thỏa thuận này
  • Khi chúng tôi đánh giá rằng việc cung cấp dịch vụ này cho nhà thầu là không phù hợp
  • Khi chúng tôi thực hiện các biện pháp theo quy định của khoản trên, chúng tôi sẽ thông báo trước cho nhà thầu về lý do và thời hạn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 26 (Bãi bỏ dịch vụ này)

 • Chúng tôi có thể hủy bỏ tất cả hoặc một phần của dịch vụ này theo quyết định của chúng tôi.
 • Khi chúng tôi bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này theo các quy định của đoạn trên, chúng tôi sẽ thông báo cho nhà thầu về việc đó có hiệu lực ít nhất một tháng trước ngày bãi bỏ.
 • Nếu việc cung cấp dịch vụ viễn thông của NTT DoCoMo, SoftBank Mobile hoặc Ymobile bị chấm dứt do hủy hợp đồng hoặc các lý do khác, dịch vụ này sẽ tự động bị hủy bỏ.

Chương 7 Hủy bỏ hợp đồng

Điều 27 (Hủy bỏ bởi công ty của chúng tôi)

 • Công ty có thể hủy hợp đồng dịch vụ này vì những lý do sau.
  • Điều 25 (Tạm ngừng sử dụng, v.v.) Khi việc sử dụng dịch vụ này bị đình chỉ hoặc hạn chế theo quy định tại Đoạn 1, nhà thầu sẽ tạm ngừng hoặc hạn chế dịch vụ trong vòng hai tháng kể từ ngày tạm dừng hoặc hạn chế. điều đó gây ra hạn chế không được giải quyết. Tuy nhiên, nếu việc đình chỉ hoặc hạn chế vì lý do nêu tại Đoạn 1, Khoản 1 của cùng một Điều, hợp đồng có thể bị hủy bỏ ngay lập tức.
  • Khi có lý do cho mỗi mục của Điều 25 (tạm ngừng sử dụng, v.v.), và nhận thấy lý do đó có thể gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Khi hủy hợp đồng dịch vụ này theo quy định tại khoản trên, Công ty sẽ thông báo trước cho nhà thầu.
 • Khi toàn bộ hoặc một phần của dịch vụ này bị bãi bỏ theo các quy định tại Điều 26 (Bãi bỏ dịch vụ này), hợp đồng dịch vụ liên quan đến dịch vụ bị bãi bỏ này đã bị hủy bỏ vào ngày bãi bỏ giả sử.

Điều 28 (Hủy bỏ bởi nhà thầu)

 • Khi nhà thầu có ý định hủy bỏ hợp đồng dịch vụ này thì ngày hủy hợp đồng là cuối tháng hủy bỏ và nhà thầu phải thông báo bằng văn bản do Công ty chỉ định đến địa điểm do Công ty chỉ định theo thủ tục quy định trong hợp đồng này. hoặc trang web. Trong trường hợp này, thẻ SIM sẽ được trả lại cho chúng tôi theo Đoạn 2 của Điều này.
 • Khi nhà thầu hủy hợp đồng sử dụng, nếu còn thiết bị cho thuê thì sẽ trả lại cho chúng tôi.
 • Trong trường hợp huỷ bỏ theo Điều này, nhà thầu phải chịu mọi phí sử dụng và các khoản nợ khác trong tháng huỷ bỏ.

Điều 29 (Lựa chọn thiết bị)

Các thiết bị cho thuê sẽ được Công ty thuê, tùy thuộc vào số lượng dây chuyền đã ký hợp đồng, hoặc nếu có những loại mà nhà thầu có thể chỉ định.

Điều 30 (Quản lý thiết bị)

 • Nhà thầu phải tuân thủ các vấn đề sau đối với thiết bị thuê mà Công ty thuê.
  • Trừ khi có sự đồng ý trước của chúng tôi, không được tháo rời hoặc làm hỏng thiết bị đã thuê, thiết kế ngược phần mềm hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng bình thường như thiết bị đã thuê.
  • Không được thuê, chuyển nhượng hoặc vứt bỏ thiết bị đã thuê trừ khi có sự đồng ý trước của Công ty.
  • Không sử dụng thiết bị cho thuê bên ngoài Nhật Bản.
  • Quản lý thiết bị cho thuê với sự chăm sóc của người quản lý giỏi.
 • Ngay cả khi bên thứ ba sử dụng thiết bị được thuê, chúng tôi sẽ coi thiết bị đó như thể nó được sử dụng bởi nhà thầu đang thuê thiết bị đã thuê.
 • Nếu hợp đồng dịch vụ này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì hoặc nếu thiết bị cho thuê không còn được sử dụng, nhà thầu phải trả lại thiết bị cho thuê cho Công ty ngay lập tức.
 • Nếu hợp đồng dịch vụ với nhà thầu bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì hoặc nếu thiết bị cho thuê không còn được sử dụng, Công ty sẽ cung cấp tất cả các thông tin đã đăng ký trong thiết bị cho thuê liên quan đến hợp đồng dịch vụ. bởi nhà thầu, và nhà thầu sẽ không phản đối.

Điều 31 (Các biện pháp được thực hiện trong trường hợp không thành công)

 • Nếu thiết bị cho thuê bị hỏng, nhà thầu phải thông báo cho công ty càng sớm càng tốt theo phương thức do công ty quy định và trả lại thiết bị cho thuê cho công ty.
 • Khi nhận được lợi nhuận ở đoạn trên, Công ty sẽ gửi thiết bị cho thuê thay thế.
 • Nếu việc hư hỏng của thiết bị thuê thuộc trách nhiệm của nhà thầu, thì nhà thầu phải ghi rõ cho Công ty biết chi phí cần thiết để khôi phục thiết bị đã thuê (sau đây gọi là "phí cấp lại") trong bảng giá mà bạn phải trả. số lượng.

Điều 32 (Biện pháp đối với hàng hóa bị thất lạc)

 • Nếu nhà thầu bị mất thiết bị đã thuê, họ phải thông báo cho công ty càng sớm càng tốt theo phương thức do công ty chỉ định và công ty sẽ gửi thiết bị thuê thay thế khi có thông báo.
 • Công ty đã không trả lại đồ bị mất (Điều 28 (nhà thầu hủy bỏ) Đoạn 2, Điều 30 (quản lý thiết bị) Đoạn 3 và Điều trước đó (các biện pháp trong trường hợp hỏng hóc, v.v.) Đoạn 1 Trong trường hợp như vậy, Chi phí yêu cầu để khôi phục thiết bị cho thuê sẽ được tính cho nhà thầu bằng hóa đơn do Công ty xuất, bất kể lý do, như quy định trong bảng giá. Sẽ thanh toán khoản đóng góp tổn thất cho Công ty.
 • Hàng hóa bị thất lạc sẽ được nhà thầu xử lý theo quy định của pháp luật và ngay cả khi hàng hóa bị thất lạc được trả lại hoặc gửi cho Công ty do các trường hợp như phát hiện được hàng hóa bị mất, số tiền tổn thất được trả cho Công ty. Sẽ không được hoàn lại.

Điều 33 (Sử dụng phần mềm)

 • Nhà thầu sẽ có thể sử dụng phần mềm do Công ty cung cấp khi giao tiếp trong dịch vụ này.
 • Trong trường hợp sử dụng đoạn trên, nhà thầu phải tuân thủ thỏa thuận cấp phép liên quan đến phần mềm do Công ty thiết lập riêng.

Chương 8 Phí, v.v.

Điều 34 (Nghĩa vụ thanh toán phí của nhà thầu)

 • Nhà thầu phải trả cho Công ty một khoản phí sử dụng dịch vụ này theo quy định trong bảng giá.
 • Trong trường hợp này, Chi phí ban đầu là khi Công ty phê duyệt đơn đăng ký dịch vụ này, nghĩa vụ thanh toán phí sử dụng hàng tháng là ngày bắt đầu thanh toán và nghĩa vụ thanh toán phí một lần là nội dung hợp đồng. thay đổi liên quan đến sự xuất hiện của phí một lần. Nó sẽ xảy ra khi Công ty chấp thuận đơn đăng ký.
 • 本約款の他の条項及び個別規程で定める場合を除き、本サービスの利用に伴って継続的に課金される料金について、課金開始日が暦月の初日以外の日である場合にあっては当社が定める日割計算式を適用して算定するものとします。
 • Trong thời gian tạm ngừng hoặc hạn chế khi việc sử dụng dịch vụ này bị tạm dừng hoặc hạn chế theo quy định tại Điều 23 (hạn chế sử dụng), Điều 24 (tạm ngừng sử dụng) và Điều 25 (tạm ngừng sử dụng, v.v.) Về cách tính số tiền phí cho dịch vụ này liên quan đến dịch vụ, nó sẽ được coi như là dịch vụ đã được cung cấp.

Điều 35 (thời hạn sử dụng tối thiểu)

Nếu hợp đồng dịch vụ này bị hủy bỏ trong thời hạn sử dụng tối thiểu, nội dung hợp đồng bị thay đổi hoặc xảy ra bất kỳ lý do nào khác nêu trong hợp đồng này, nhà thầu phải lập hợp đồng theo “Nội dung phí / dịch vụ liên quan đến dịch vụ này” đính kèm. Bạn sẽ phải trả phí hủy bỏ.

Điều 36 (Phương thức thanh toán)

Nhà thầu sẽ thanh toán phí cho dịch vụ này vào ngày do Công ty quy định theo phương thức do Công ty quy định.

Điều 37 (phụ phí)

Nhà thầu được miễn trả phí dịch vụ này một cách bất hợp pháp phải trả cho Công ty một số tiền tương đương với hai lần số tiền được miễn.

Điều 38 (bồi thường thiệt hại chậm trễ)

Nếu nhà thầu không thanh toán phí dịch vụ này hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng dịch vụ này thì số ngày do Công ty quy định kể từ ngày sau ngày thanh toán đến ngày trước ngày thanh toán là 14 năm một năm. Số tiền bồi thường thiệt hại chậm được tính theo tỷ lệ 6% (tỷ lệ mỗi năm là tỷ lệ trên 365 ngày kể cả trong khoảng thời gian bao gồm cả những ngày của năm nghỉ) sẽ được thanh toán.

Điều 39 (Phương thức thanh toán phụ phí, v.v.)

Các quy định tại Điều 36 (Phương thức thanh toán phí) sẽ được áp dụng với những sửa đổi phù hợp đối với các trường hợp của Điều 37 (phụ phí) và điều trước đó (bồi thường thiệt hại chậm).

Điều 40 (thuế tiêu thụ)

Khi người đăng ký thanh toán trách nhiệm đối với Dịch vụ cho Công ty, thuế tiêu thụ đối với khoản thanh toán theo các quy định liên quan đến phương pháp (Luật số 108 năm 1988) và thuế tiêu thụ theo luật khi có ý định áp dụng, nhà thầu sẽ thanh toán cho Công ty số tiền tương đương thuế tiêu thụ

Chương 9 Thông tin nhà thầu

Điều 41 (Bí mật thông tin liên lạc)

 • Công ty sẽ xử lý thông tin của nhà thầu về việc giữ bí mật thông tin liên lạc theo Điều 4 của Đạo luật Kinh doanh Viễn thông (Đạo luật số 86 năm 1984).
 • Mặc dù có đoạn trên, Công ty phải có sự đồng ý của nhà thầu, trong trường hợp đó là một hành vi kinh doanh hợp pháp cần thiết khi thực hiện việc uỷ thác kinh doanh dựa trên Điều 45 (uỷ thác kinh doanh), và các quy định của pháp luật và quy định (của chúng tôi kinh doanh). Chỉ khi được phép dựa trên các nguyên tắc hoặc hướng dẫn được cung cấp bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với những điều trên, bí mật thông tin liên lạc nêu trong đoạn trên mới được biết đến và sử dụng (từ quan điểm đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, hồ sơ thông tin liên lạc được xử lý thống kê. Bao gồm cả việc làm như vậy và tiết lộ những phát hiện thu được từ kết quả xử lý sau khi không thể chỉ rõ các thông tin liên lạc riêng lẻ) hoặc tiết lộ chúng cho bên thứ ba, nhà thầu có thể tiết lộ trước những điều này. Tôi đồng ý.

Điều 42 (bí mật kinh doanh, v.v.)

Nếu nhà thầu đồng ý trước với thông tin kỹ thuật của công ty chúng tôi mà chúng tôi đã biết về việc sử dụng dịch vụ này, nội dung của dịch vụ này và các thông tin liên quan khác mà chúng tôi chỉ định bảo mật và tiết lộ cho nhà thầu. Ngoại trừ, nó sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba.

Điều 43 (Xử lý thông tin cá nhân)

 • Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân có được liên quan đến việc cung cấp dịch vụ này trong phạm vi các mục đích sử dụng sau đây.
  • Thực hiện công việc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ này (bao gồm liên hệ cần thiết, thông báo, v.v. cho nhà thầu)
  • Để duy trì và cải thiện mức độ dịch vụ này, hãy tiến hành khảo sát và phân tích bảng câu hỏi.
  • Gửi thông tin về các dịch vụ mà chúng tôi xử lý (bao gồm thông tin về các dịch vụ khác của công ty chúng tôi hoặc các dịch vụ mới của công ty chúng tôi) qua e-mail, v.v.
  • Sử dụng trong phạm vi được sự đồng ý của các nhà thầu khác
 • Chúng tôi có thể lấy thẻ tín dụng Thông tin sẽ được cung cấp cho các đại lý thanh toán khác nhau bao gồm từng công ty thẻ được nhà thầu sử dụng tại thời điểm thanh toán thẻ, sau đó sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian do Công ty chỉ định dưới dạng một bản sao và sau đó sẽ bị xóa.
 • Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến nhà thầu (bao gồm cả người nộp đơn) của hợp đồng do Công ty chỉ định (sau đây gọi là "hợp đồng mục tiêu") về hợp đồng liên quan đến hợp đồng mục tiêu của nhà thầu và kiểm tra khả năng tiếp tục hoặc mục tiêu của nhà thầu Với mục đích điều tra khả năng trả giá, tổ chức thông tin tín dụng cá nhân mà Công ty là thành viên (sau đây gọi là "tổ chức thông tin tín dụng cá nhân thành viên") và công ty liên kết với doanh nghiệp tín dụng (sau đây gọi là với tư cách là "công ty liên kết"). Nhà thầu có thể cung cấp thông tin đã đăng ký với Công ty cho cơ quan thông tin tín dụng cá nhân thành viên và công ty liên kết cùng là "cơ quan thông tin tín dụng cá nhân thành viên, v.v.").
 • Công ty trả tiền hoa hồng, v.v. cho đại lý bán hàng, v.v. cho đại lý bán hàng hoặc đại lý của hợp đồng dịch vụ này (sau đây gọi là "đại lý bán hàng, v.v."), và hợp tác kinh doanh giữa Công ty và đại lý bán hàng , v.v. Ngoài ra, tên và số điện thoại di động của nhà thầu sẽ được cung cấp bằng văn bản nhằm mục đích liên hệ với nhà thầu từ đại lý bán hàng, v.v.
 • Khi Công ty thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong doanh nghiệp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ này cho bên thứ ba, Công ty sẽ ủy thác thông tin cá nhân cho bên thứ ba dưới trách nhiệm giám sát của Công ty.
 • Việc nhà thầu cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty là tự nguyện, nhưng nếu không nộp thông tin cần thiết cho việc cung cấp hợp đồng dịch vụ này thì không thể cung cấp hợp đồng dịch vụ này.
 • Nhà thầu có thể yêu cầu Công ty thông báo về mục đích sử dụng, tiết lộ, sửa chữa / thêm / xóa, tạm dừng / đình chỉ / xóa thông tin cá nhân của mình. Đối với phương thức yêu cầu, vui lòng tham khảo "Các vấn đề công khai liên quan đến thông tin cá nhân".
 • Công ty sẽ quản lý thông tin cá nhân của nhà thầu một cách thích hợp dưới sự giám sát của người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân (Trưởng phòng Tài chính và Tổng hợp 03-5155-4673).

Chương 10 Các quy tắc khác

Điều 44 (Biểu thị ý định bằng phương pháp điện từ)

Các tài liệu, thông báo, đệ trình, v.v. giữa Công ty và nhà thầu có thể được thực hiện bằng các phương tiện điện từ trong phạm vi do Công ty quy định.

Điều 45 (Ủy thác kinh doanh)

Công ty sẽ có thể thuê ngoài hoạt động kinh doanh cần thiết để cung cấp dịch vụ này cho một bên thứ ba do Công ty chỉ định.

Điều 46 (Các dịch vụ cần thiết để sử dụng dịch vụ này, v.v.)

Các dịch vụ, thiết bị, v.v. như cung cấp điện cần thiết để sử dụng dịch vụ này sẽ được nhà thầu chịu trách nhiệm mua sắm, trừ khi được quy định rõ ràng trong hợp đồng này.

Điều 47 (Các vấn đề kỹ thuật)

Các vấn đề kỹ thuật cơ bản trong dịch vụ này sẽ được Công ty xác định riêng.

Điều 48 (Báo cáo)

Công ty có thể yêu cầu nhà thầu báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ này ở mức độ hợp lý nếu cần. Trong trường hợp này, nhà thầu phải báo cáo ngay.

Điều 49 (Gửi thông tin vị trí)

 • Một phương thức được nhà điều hành di động xác định riêng biệt với thiết bị viễn thông liên quan đến công ty trong quá trình liên lạc giữa điểm kết nối do nhà điều hành điện thoại di động hoặc nhà điều hành hợp đồng thiết lập với Công ty để liên lạc dữ liệu không dây và đường dây của nhà thầu. Khi có yêu cầu thông tin vị trí (thông tin liên quan đến vị trí của thiết bị di động kết nối với đường dây của nhà thầu; sau đây là thông tin tương tự trong bài viết này), nhà thầu sẽ thông báo trước cho chúng tôi thông tin vị trí. Nhà thầu sẽ đồng ý trước để gửi thông tin vị trí đến điểm kết nối chỉ khi cài đặt liên quan đến gửi được thực hiện.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi thông tin vị trí được gửi theo các quy định của đoạn trên, bất kể nguyên nhân là gì.

Điều 50 (Thu thập thông tin)

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cần thiết để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, v.v. cho các nhà thầu về dịch vụ này. Nhà thầu thừa nhận trước rằng Công ty có thể không cung cấp đầy đủ hỗ trợ kỹ thuật, v.v ... do nhà thầu không cung cấp thông tin cần thiết.

Điều 51 (Tuyên bố và đảm bảo chống lại các lực lượng chống xã hội chủ nghĩa)

 • Nhà thầu không phải là xã hội đen, công ty / tổ chức có liên quan đến xã hội đen hoặc bất kỳ lực lượng chống đối xã hội nào khác (sau đây gọi chung là "lực lượng chống đối xã hội") tại thời điểm giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ và sau khi giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ Trình bày và đảm bảo rằng nó không bị kiểm soát hoặc bị ảnh hưởng bởi.
 • Nếu nhận thấy hợp lý rằng nhà thầu thuộc bất kỳ mục nào sau đây, Công ty có quyền hủy bỏ hợp đồng sử dụng dịch vụ mà không cần thông báo.
  • Thuộc về lực lượng chống đối xã hội
  • Các lực lượng chống đối xã hội đó về cơ bản tham gia vào việc quản lý
  • Sử dụng các lực lượng chống đối xã hội
  • Tham gia vào việc cung cấp tiền, v.v. hoặc tạo sự thuận tiện cho các lực lượng chống đối xã hội
  • Có mối quan hệ bị xã hội chỉ trích với các lực lượng chống đối xã hội
  • Sử dụng ngôn ngữ lừa đảo, bạo lực hoặc đe dọa chống lại các bên có liên quan, bằng chính họ hoặc bằng cách sử dụng bên thứ ba
 • Nhà thầu nào thuộc bất kỳ mục nào trong khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà Công ty phải chịu do việc hủy bỏ hợp đồng và sẽ không thể đòi bồi thường cho những thiệt hại do mình gây ra.

Điều 52 (Thông báo thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác)

Nếu nhà thầu không thanh toán phí hoặc các khoản nợ khác, hoặc không trả lời xác nhận nhà thầu được quy định trong điều trước, Công ty sẽ sử dụng tên, địa chỉ và nhà thầu dựa trên yêu cầu từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không phải Công ty. Trước khi thông báo cho nhà điều hành kinh doanh các thông tin như số hiệu, ngày sinh và tình trạng thanh toán (yêu cầu xác định nhà thầu và tình trạng thanh toán, giới hạn ở những thông tin được Công ty quy định riêng).

Điều 53 (Các thay đổi về thông số kỹ thuật, v.v. của dịch vụ này)

Ngay cả khi chúng tôi cần sửa đổi hoặc loại bỏ thẻ SIM được nhà thầu sử dụng do thay đổi thông số kỹ thuật và các điều kiện cung cấp khác liên quan đến dịch vụ này hoặc đổi mới thiết bị viễn thông, v.v. Chúng tôi sẽ không chịu chi phí sửa đổi hoặc loại bỏ.

Điều 54 (Tính tách biệt)

Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là không hợp lệ và không thể thi hành, hiệu lực của phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ vẫn có hiệu lực theo các điều khoản.

Điều 55 (Tham vấn)

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào phát sinh liên quan đến dịch vụ này hoặc thỏa thuận này, Công ty và nhà thầu sẽ giải quyết sau khi tham khảo ý kiến một cách thiện chí.

Điều 56 (Khác)

Các quyền của chúng tôi phát sinh từ các Điều khoản này sẽ không được từ bỏ trừ khi chúng tôi thông báo rõ ràng cho nhà thầu rằng chúng tôi từ bỏ các quyền.

Quy tắc chung

Điều 1 (Cách tính phí sử dụng, v.v.)

 • 利用料の計算は、この料金表に規定する金額により行います。
 • Trong số các khoản phí sử dụng do nhà thầu thanh toán dựa trên hợp đồng dịch vụ này, phí sử dụng cơ bản, phí liên lạc gói, phí dịch vụ phổ thông, v.v. là tháng cước (ngày bắt đầu liên lạc và ngày kết thúc liên lạc là khác với tháng cước). Trong trường hợp đó, cước liên lạc sẽ được tính theo tháng cước kể cả ngày bắt đầu liên lạc). Tuy nhiên, nếu thấy cần thiết, chúng tôi sẽ tính bất cứ lúc nào theo chu kỳ do chúng tôi quy định riêng không phụ thuộc vào tháng cước.
 • Công ty có thể thay đổi ngày bắt đầu của tháng tính phí được nêu trong đoạn trên nếu không thể tránh khỏi việc tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

Điều 2 (Xử lý chiết khấu)

Tùy thuộc vào loại và thời điểm của hợp đồng sử dụng, nhà thầu có thể được giảm giá dựa trên mức phí quy định tại Bảng 1 của bảng giá và các nội dung và điều kiện do Công ty quy định.

Điều 3 (Phí sử dụng hàng ngày)

Đối với tháng có ngày bắt đầu thanh toán, chúng tôi sẽ tính phí sử dụng trên cơ sở chia theo tỷ lệ theo số ngày sử dụng phí được chỉ định bởi số tiền hàng tháng.

Điều 4 (Làm tròn)

Nhà thầu sẽ làm tròn bất kỳ phần nào nhỏ hơn 1 yên trong kết quả tính phí sử dụng và các tính toán khác, trừ khi có quy định khác trong bảng giá.

Điều 5 (Thanh toán phí sử dụng)

 • 契約者は、利用料及びこれにかかる消費税相当額を、当社指定の支払い方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払い方法については、当社ホームページ(http://gtn-mobile.com)に記載します。
 • 利用料の支払いがクレジットカードによる場合、利用料は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。
 • 利用料の支払が預金口座振替による場合、利用料は本サービスを利用した月の翌月27日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に契約者指定の金融機関の口座から引き落とされるものとします。
 • Bất chấp các quy định của khoản trên, Công ty có thể thay đổi thời gian thanh toán toàn bộ hoặc một phần phí sử dụng.

THÔNG TIN ĐÍNH KÈM Thông tin về gói cước và cước phí

この表に記載する料金額は、消費税相当額を含めた金額です。 消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。

GTN MOBILE Advance 5G

3GB 音声+データ10GB 音声+データ<17GB 音声+データ
Phí cơ bản2,178 YEN3.278 YEN4,378 YEN
Phí cơ bản * 12,178円 音声+データ (3GBプラン)3,278円 音声+データ (10GBプラン)4,378円 音声+データ (17GBプラン)
Phí gọi điện国内のケータイ・固定電話へ10分以内まで無料 10分を越える通話より27.5円/30秒
初回事務手数料 ※13,850 YEN
プラン変更 ※21 lần 1 tháng
Mua thêm dung lượng500MBにつき550円(税込)
Phí nhắn tin SMSNội địa 3.3 YEN/ 1 tin nhắn・Quốc tế 100 YEN/ 1 tin nhắn 
Phí cấp lại SIM3,300 YEN
Thể loại SIMLTE (micro / nano) LTE (micro / nano)
Phương thức truyền thông5G/4G/3Gデュアルモード
周波数Band1 2.0GHz Band3 1.7GHz Band8 900MHz Band11 1.5GHz Band28 700MHz Band42 3.5GHz Band n77 3.7GHz
Dung lượng mỗi tháng3GB10GB17GB
300Kbps300Kbps1Mbps
Tốc độ tối đa4G/LTEベストエフォード
Phí Universal別途2.2~3.3円
Phí dịch vụ chuyển tiếp viễn thông別途0.0~1.1円
Thời hạn hợp đồngKhông có thời hạn hợp đồng 2 năm

※1 初回事務手数料は初回の月額利用料と合わせてご請求させていただきます。

※2 変更をご希望の場合、当月15日(土日祝の場合、その直前の平日)までに変更をお申し込みください。翌月から新プランが適用されます。

Chức năng Roaming tại nước ngoài

Không thể sử dụng chức năng Roaming tại nước ngoài.​ ​

Tiền đặt cọc​ ​

Khi đăng ký thì tùy theo kiểm duyệt hồ sơ, có thể sẽ yêu cầu Quý khách đóng tiền đặt cọc 10,000 YEN. Trường hợp, cần phải đóng tiền đặt cọc, công ty sẽ thông báo qua địa chỉ Email Quý khách đăng ký.​ ​

Mã chuyển nhà mạng MNP

GTN MOBILE Advance 5Gプランについては、MNPによる転入、転出は出来ません。

GTN MOBILE Lite

3GB 音声+データ10GB 音声+データ
Phí cơ bản1,628 YEN2,728 YEN
Phí cơ bản * 11,628円 音声+データ (3GBプラン)2,728円 音声+データ (10GBプラン)
Phí gọi điện22 YEN/ 30 giây
初回事務手数料 ※13,850 YEN
プラン変更 ※21 lần 1 tháng
Mua thêm dung lượng500MBにつき550円(税込)
Phí nhắn tin SMSNội địa 3.3 YEN/ 1 tin nhắn・Quốc tế 100 YEN/ 1 tin nhắn 
Phí cấp lại SIM3,300 YEN
Thể loại SIMLTE(micro・nano)
Phương thức truyền thông4G/3Gデュアルモード
周波数Band1 2.0GHz Band3 1.7GHz Band19 800MHz Band21 1.5GHz Band28 700MHz Band42 3.5GHz
Dung lượng mỗi tháng3GB10GB
200Kb200Kb
Tốc độ tối đaLTE
Phí Universal別途2.2~3.3円
Phí dịch vụ chuyển tiếp viễn thông別途0.0~1.1円
Thời hạn hợp đồngKhông có thời hạn hợp đồng 2 năm

※1 初回事務手数料は初回の月額利用料と合わせてご請求させていただきます。

※2 変更をご希望の場合、翌月から新プランが適用されます。

Chức năng Roaming tại nước ngoài

Không thể sử dụng chức năng Roaming tại nước ngoài.​ ​

Tiền đặt cọc​ ​

Khi đăng ký thì tùy theo kiểm duyệt hồ sơ, có thể sẽ yêu cầu Quý khách đóng tiền đặt cọc 10,000 YEN. Trường hợp, cần phải đóng tiền đặt cọc, công ty sẽ thông báo qua địa chỉ Email Quý khách đăng ký.​ ​

Mã chuyển nhà mạng MNP

本プランについては、MNPによる転入、転出は可能です。MNP転入の際は、ご利用中の携帯電話会社に登録しているご契約者の情報、GTNモバイルへの登録情報、本人確認書類に記載された情報は、すべて一致している必要があります。

Đối với Quý khách có nhu cầu cung cấp mã MNP, nội dung phí phát hành mã số MNP sẽ là như sau:

2,200円(税込)

GTN MOBILE Data

3GB データのみ6GB データのみ<10GB データのみ
Phí cơ bản968円1,408円1,958円
Phí cơ bản * 1968円 データのみ (3GBプラン)1,408円 データのみ (6GBプラン)1,958円 データのみ (10GBプラン)
初回事務手数料 ※13,850 YEN
SMSオプション機能165円/月
プラン変更 ※21 lần 1 tháng
Mua thêm dung lượng1GBにつき770円(税込)
Phí nhắn tin SMSNội địa 3.3 YEN/ 1 tin nhắn・Quốc tế 100 YEN/ 1 tin nhắn 
Phí cấp lại SIM3,300 YEN
Thể loại SIMLTE(micro・nano)
Phương thức truyền thông4G/3Gデュアルモード
周波数Band1 2.0GHz Band3 1.7GHz Band8 900MHz Band11 1.5GHz Band28 700MHz Band42 3.5GHz
Dung lượng mỗi tháng3GB6GB10GB
128Kbps128Kbps128bps
Tốc độ tối đa4G/LTEベストエフォード
Phí Universal別途2.2~3.3円
Phí dịch vụ chuyển tiếp viễn thông別途0.0~1.1円
Thời hạn hợp đồngKhông có thời hạn hợp đồng 2 năm

※1 初回事務手数料は初回の月額利用料と合わせてご請求させていただきます。

※2 変更をご希望の場合、翌月から新プランが適用されます。

Chức năng Roaming tại nước ngoài

Không thể sử dụng chức năng Roaming tại nước ngoài.​ ​

Tiền đặt cọc​ ​

Khi đăng ký thì tùy theo kiểm duyệt hồ sơ, có thể sẽ yêu cầu Quý khách đóng tiền đặt cọc 10,000 YEN. Trường hợp, cần phải đóng tiền đặt cọc, công ty sẽ thông báo qua địa chỉ Email Quý khách đăng ký.​ ​

Mã chuyển nhà mạng MNP

GTN MOBILE Dataプランについては、MNPによる転入、転出は出来ません。

GTNモバイル PREMIUM NEXT

3GBプラン 音声+データ5GBプラン 音声+データ7GBプラン 音声+データ10GBプラン 音声+データ14GBプラン 音声+データ21GBプラン 音声+データ
Phí cơ bản※12,580 YEN2.508 YEN2,880 YEN2,838 YEN3.280 yên3.278 YEN3,780 yên3,828 YEN4,480円4,598 YEN5,780円6,028 YEN
Phí cơ bản * 1Gói dung lượng 3GB (音声+データ) 2,580 YEN2.508 YENGói dung lượng 5GB (音声+データ) 2,880 YEN2,838 YENGói dung lượng 7GB (音声+データ) 3.280 yên3.278 YEN10GBプラン (音声+データ) 3,780 yên3,828 YEN14GB (音声+データ) 4,480円4,598 YEN21GBプラン (音声+データ) 5,780円6,028 YEN
Phí cơ bản165 YEN
Phí hòa mạng lần đầu ※23,740 YEN
Thay đổi dung lượng1 lần 1 tháng
Mua thêm dung lượng1GBにつき1,100円(最大2回まで)
Phí nhắn tin SMSNội địa 3.3 YEN/ 1 tin nhắn・Quốc tế 100 YEN/ 1 tin nhắn 
Phí cấp lại SIM3,300 YEN
Thể loại SIMLTE(Bình thường・Micro・Nano)
Phương thức truyền thôngLTE/3G
周波数Band1 2.0GHz Band3 1.7GHz Band8 900MHz Band11 1.5GHz Band28 700MHz Band42 3.5GHz
Dung lượng mỗi tháng3GB5GB7GB10GB14GB21GB
Khi sử dụng quá tải dung lượng, tốc độ mạng sẽ chỉ còn 128kbps cho tới cuối tháng
Tốc độ tối đaLTE
Phí Universal別途2.2~3.3円
Phí dịch vụ chuyển tiếp viễn thông別途0.0~1.1円

※1 PREMIUM NEXTスタート割適用後の価格です。

※2 Phí hòa mạng lần đầu sẽ được tính vào hóa đơn đầu tiên

※3 Có thể thay đổi dung lượng. Dung lượng mới sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo.​ ​

Chức năng Roaming tại nước ngoài

Không thể sử dụng chức năng Roaming tại nước ngoài.​ ​

Mã chuyển nhà mạng MNP

GTNモバイル PREMIUM NEXTプランについては、MNPによる転入、転出は出来ません。

GTNモバイル PREMIUM DATA

3GBプラン データのみ5GBプラン データのみ7GBプラン データのみ10GBプラン データのみ
Phí cơ bản※11,078 YEN1,628 YEN2,178 YEN2,728 YEN
Phí cơ bản * 1Gói dung lượng 3GB (音声+データ) 1,078円Gói dung lượng 5GB (音声+データ) 1,628円Gói dung lượng 7GB (音声+データ) 2,178円10GBプラン (データのみ) 2,728円
Phí cơ bản165 YEN
Phí hòa mạng lần đầu ※23,740 YEN
Thay đổi dung lượng1 lần 1 tháng
Mua thêm dung lượng1GBにつき1,100円(最大2回まで)
Phí nhắn tin SMSNội địa 3.3 YEN/ 1 tin nhắn・Quốc tế 100 YEN/ 1 tin nhắn 
Phí cấp lại SIM3,300 YEN
Thể loại SIMLTE(Bình thường・Micro・Nano)
Phương thức truyền thôngLTE/3G
周波数Band1 2.0GHz Band3 1.7GHz Band8 900MHz Band11 1.5GHz Band28 700MHz Band42 3.5GHz
Dung lượng mỗi tháng3GB5GB7GB10GB
閾値を越えた場合は月末まで最大128kbpsに規制
Tốc độ tối đaLTE
Phí Universal別途2.2~3.3円
Phí dịch vụ chuyển tiếp viễn thông別途0.0~1.1円

※1 月額利用料の他に、1電話番号あたり3.3円(税込)/月のユニバーサルサービス料がかかります。

※2 Phí hòa mạng lần đầu sẽ được tính vào hóa đơn đầu tiên

※3 Có thể thay đổi dung lượng. Dung lượng mới sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo.​ ​

Chức năng Roaming tại nước ngoài

Không thể sử dụng chức năng Roaming tại nước ngoài.​ ​

Mã chuyển nhà mạng MNP

GTNモバイル PREMIUM DATAプランについては、MNPによる転入、転出は出来ません。

Tiền đặt cọc​ ​

Khi đăng ký thì tùy theo kiểm duyệt hồ sơ, có thể sẽ yêu cầu Quý khách đóng tiền đặt cọc 10,000 YEN. Trường hợp, cần phải đóng tiền đặt cọc, công ty sẽ thông báo qua địa chỉ Email Quý khách đăng ký.​ ​

GTN Wifi

大容量プラン
Phí cơ bản※14,378 YEN
Phí cơ bản165 YEN
Phí hòa mạng lần đầu ※23,740 YEN
Phương thức truyền thôngLTE/3G
Dung lượng mỗi tháng他のユーザーの通信に影響を及ぼす閾値を越えた場合は月末まで最大128kbpsに規制
Tốc độ tối đaLTE
Phí Universal別途2.2~3.3円

※1 月額利用料の他に、1電話番号あたり3.3円(税込)/月のユニバーサルサービス料がかかります。

※2 Phí hòa mạng lần đầu sẽ được tính vào hóa đơn đầu tiên

Tiền đặt cọc​ ​

Khi đăng ký thì tùy theo kiểm duyệt hồ sơ, có thể sẽ yêu cầu Quý khách đóng tiền đặt cọc 10,000 YEN. Trường hợp, cần phải đóng tiền đặt cọc, công ty sẽ thông báo qua địa chỉ Email Quý khách đăng ký.​ ​

GTNモバイル PREMIUM

1GB→2GBプラン ※容量追加キャンペーン中 1GB→2GB 音声+データ3GB→6GBプラン ※容量追加キャンペーン中 3GB→6GB 音声+データ7GB→14GBプラン ※容量追加キャンペーン中 7GB→14GB 音声+データ
Phí cơ bản※13.278 YEN4,378 YEN6,578円
Phí cơ bản * 13,278円 音声+データ (1GB→ gói 2GB)4,378円 音声+データ (3GB→ gói 6 GB)6,578円 音声+データ (7GB→ gói 14 GB)
Phí gọi điện国内のケータイ・固定電話へ10分以内まで無料 10分を越える通話より23.1円/30秒
Phí cơ bản165 YEN
Phí hòa mạng lần đầu ※23,300 YEN
Thay đổi dung lượng1 lần 1 tháng
Mua thêm dung lượng500MBにつき660円(税込)
Phí nhắn tin SMSNội địa 3.3 YEN/ 1 tin nhắn・Quốc tế 100 YEN/ 1 tin nhắn 
Phí cấp lại SIM2,200 YEN
Thể loại SIMLTE (micro / nano) LTE (micro / nano)
Phương thức truyền thôngLTE/3G
周波数Band1 2.0GHz Band3 1.7GHz Band8 900MHz Band11 1.5GHz Band28 700MHz Band42 3.5GHz
Dung lượng mỗi tháng1GB→2GB キャンペーンプラン3GB→6GB キャンペーンプラン7GB→14GB キャンペーンプラン
Khi sử dụng quá tải dung lượng, tốc độ mạng sẽ chỉ còn 128kbps cho tới cuối tháng
Tốc độ tối đaLTE
Phí Universal別途2.2~3.3円
Phí dịch vụ chuyển tiếp viễn thông別途0.0~1.1円
Thời hạn hợp đồngTrên 7 tháng

※ 期間終了前の解約は違約金10,260円(税込)が発生します。

※1 月額利用料の他に、1電話番号あたり3.3円(税込)/月のユニバーサルサービス料がかかります。

※2 Phí hòa mạng lần đầu sẽ được tính vào hóa đơn đầu tiên

※3 Nếu có nhu cầu thay đổi gói dung lượng, vui lòng liên hệ tới công ty trước ngày 15 hàng tháng (Ngày 15 trùng vào thứ 7, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, vui lòng liên hệ vào ngày làm việc trước đó, từ thứ 2 đến thứ 6). Gói dung lượng mới sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo kể từ tháng nhận yêu cầu.​ ​

Chức năng Roaming tại nước ngoài

Không thể sử dụng chức năng Roaming tại nước ngoài.​ ​

Tiền đặt cọc​ ​

Khi đăng ký thì tùy theo kiểm duyệt hồ sơ, có thể sẽ yêu cầu Quý khách đóng tiền đặt cọc 10,000 YEN. Trường hợp, cần phải đóng tiền đặt cọc, công ty sẽ thông báo qua địa chỉ Email Quý khách đăng ký.​ ​

Mã chuyển nhà mạng MNP

GTN MOBILE PREMIUMプランについては、MNPによる転入、転出は出来ません。

GTN Mobile INFINITY

Phí cơ bản3,280円 (音声+データ通信) 国内通話30秒につき23.1円
Phí cơ bản165 YEN
Cước phí SMS国内3.3円/通 海外100円/通
Giới hạn tốc độKhông có thời hạn hợp đồng 2 năm
Phương thức truyền thôngLTEベストエフォート 下り最大150Mbps/上り最大50Mbps
Phí Universal別途2.2~3.3円
Phí dịch vụ chuyển tiếp viễn thông別途0.0~1.1円
Phí đăng ký thủ tục ban đầu3,300 YEN
Thời hạn hợp đồng7ヶ月 ※期間終了前の解約は違約金10,260円が発生します。
※表示価格は税込です。

Chức năng Roaming tại nước ngoài

Không thể sử dụng chức năng Roaming tại nước ngoài.​ ​

Mã chuyển nhà mạng MNP

Đối với gói cước này Quý khách có thể chuyển từ nhà mạng khác sang sử dụng dịch vụ của GTN Mobile hoặc yêu cầu cung cấp mã chuyển mạng MNP để chuyển sang nhà mạng mới. Khi chuyển từ nhà mạng khác sang sử dụng dịch vụ GTN Mobile, chúng tôi cần xác nhận được thông tin nhân thân Khách hàng, thông tin Khách hàng cung cấp tới GTN Mobile, và thông tin được lưu trên hệ thống nhà mạng cũ có trùng khớp hay không.​ ​

Đối với Quý khách có nhu cầu cung cấp mã MNP, nội dung phí phát hành mã số MNP sẽ là như sau:

1ヶ月目~3ヶ月目:22,000円(税込) 4ヶ月目~7ヶ月目:11,000円(税込) 8ヶ月以降:2,200円(税込)

GTN Mobile EXPRESS

3GBプラン 音声+データ5GBプラン 音声+データ7GBプラン 音声+データ3GBプラン データのみ5GBプラン データのみ7GBプラン データのみ
Phí cơ bản※12,123円2,893円3,443円1,408円2,178 YEN2,728 YEN
Phí cơ bản * 12,123円 音声+データ (通信容量 3GB/月)2,893円 音声+データ (通信容量 5GB/月)3,443円 音声+データ (通信容量 7GB/月)1,408円 データのみ (通信容量 3GB/月)2,178円 データのみ (通信容量 5GB/月)2,728円 データのみ (通信容量 7GB/月)
Phí cơ bản165 YEN
Phí hòa mạng lần đầu ※23,740 YEN
Mua thêm dung lượngKhông hỗ trợ
Phí nhắn tin SMS国内3.3円/通、海外50円/通
Phí cấp lại SIM2,200 YEN
Thể loại SIMLTE(Bình thường・Micro・Nano)
Phương thức truyền thôngLTE/3G
Dung lượng mỗi tháng3GB5GB7GB3GB5GB7GB
Dung lượng mỗi tháng3GB (音声+データ)5GB (音声+データ)7GB (音声+データ)3GB (データのみ)5GB (データのみ)7GB (データのみ)
Khi sử dụng quá tải dung lượng, tốc độ mạng sẽ chỉ còn 128kbps cho tới cuối tháng
Tốc độ tối đaLTE
Phí Universal別途2.2~3.3円
Phí dịch vụ chuyển tiếp viễn thông別途0.0~1.1円
Thời hạn hợp đồng音声+データプラン 7ヶ月 ※期間終了前の解約は違約金10,260円が発生します。 ※データのみプランに最低利用期間はありません。

※1 月額利用料の他に、1電話番号あたり3.3円(税込)/月のユニバーサルサービス料がかかります。

※2 Phí hòa mạng lần đầu sẽ được tính vào hóa đơn đầu tiên

Chức năng Roaming tại nước ngoài

Không thể sử dụng chức năng Roaming tại nước ngoài.​ ​

Mã chuyển nhà mạng MNP

Đối với gói cước này Quý khách có thể chuyển từ nhà mạng khác sang sử dụng dịch vụ của GTN Mobile hoặc yêu cầu cung cấp mã chuyển mạng MNP để chuyển sang nhà mạng mới. Khi chuyển từ nhà mạng khác sang sử dụng dịch vụ GTN Mobile, chúng tôi cần xác nhận được thông tin nhân thân Khách hàng, thông tin Khách hàng cung cấp tới GTN Mobile, và thông tin được lưu trên hệ thống nhà mạng cũ có trùng khớp hay không.​ ​

Đối với Quý khách có nhu cầu cung cấp mã MNP, nội dung phí phát hành mã số MNP sẽ là như sau:

1ヶ月目~3ヶ月目:22,000円(税込) 4ヶ月目~7ヶ月目:11,000円(税込) 8ヶ月以降:2,200円(税込)

Tiền đặt cọc​ ​

Khi đăng ký thì tùy theo kiểm duyệt hồ sơ, có thể sẽ yêu cầu Quý khách đóng tiền đặt cọc 10,000 YEN. Trường hợp, cần phải đóng tiền đặt cọc, công ty sẽ thông báo qua địa chỉ Email Quý khách đăng ký.​ ​