Chính sách bảo mật

Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty Global Trust Networks (chúng tôi) luôn nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng. Do đó, cùng với việc xây dựng hệ thống bảo mật thông tin cá nhân, toàn thể đội ngũ công nhân viên tham gia công tác luôn thực hiện nghiêm túc các quy trình dựa trên cơ sở chính sách bảo mật thông tin cá nhân dưới đây.

Nguyên tắc sử dụng thông tin cá nhân

Về việc lưu giữ, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân

Dựa trên việc xem xét nội dung nghiệp vụ cũng như quy mô công ty, chúng tôi sử dụng các phương pháp thích hợp lưu giữ thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để hỗ trợ việc hoàn thành công tác kinh doanh. Việc sử dụng thông tin cá nhân sẽ được thực thi với mục đích cụ thể trong phạm vi đã được quy định, trường hợp thay đổi mục đích sử dụng cũng sẽ được thực hiện sau khi đã thông báo và nhận được sự đồng thuận từ chủ thông tin. Ngoại trừ các trường hợp đã được ủy thác thực hiện nghiệp vụ để hỗ trợ cho việc hoàn thành công tác kinh doanh, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin. Đồng thời nhằm phòng tránh việc cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích quy định, trong quá trình cung cấp cũng như sử dụng thông tin cá nhân đều được thông qua sự phê chuẩn của ban quản lý thông tin cá nhân. Đồng thời, hoạt động kiểm soát dựa trên các công tác như kiểm tra định kỳ, kiểm toán nội bộ công ty, v..v.. cũng luôn được tăng cường.

Biện pháp an toàn để quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

(1) Biện pháp phòng chống các nguy cơ rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân.

Các nguy cơ như rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân luôn được phòng chống thông qua việc thực thi các chính sách bảo mật. Ngoài ra, để bảo mật thông tin cá nhân một cách triệt để, chúng tôi thường xuyên tổ chức giám định・đào tạo tăng cường ý thức cho toàn thể cán bộ nhân viên. Trường hợp cần đến sự ủy thác công tác lưu giữ thông tin cá nhân cho các công ty bên ngoài, chúng tôi sẽ lựa chọn nhà thầu phù hợp và thực hiện giám định nghiêm ngặt để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân.

(2) Biện pháp xử lý khi có sự cố rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân.

Trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân, ngoài ưu tiên hàng đầu trong công tác ngăn chặn giảm thiểu phạm vi thiệt hại và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời, chúng tôi sẽ tiến hành điều ra làm rõ nguyên nhân nhằm nỗ lực ngăn chặn tái diễn. Đồng thời, chúng tôi sẽ báo cáo đến các bên liên quan về thông tin của sự cố trong phạm vi cần thiết.

Pháp lệnh, phương châm do quốc gia quy định, và các phạm vi tuân thủ khác

Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những pháp luật về việc lưu giữ thông tin cá nhân, các pháp lệnh có liên quan, các phương châm do quốc gia quy định, cũng như các phạm vi quy định của những tổ chức đoàn thể liên kết.

Cải tiến liên tục các hệ thống bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân

Cùng với công tác thực thi và duy trì các hệ thống quản lý bảo hộ thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện đánh giá định kỳ và không ngừng nỗ lực trong việc cải tiến công tác bảo mật thông tin cá nhân.

Giải quyết các yêu cầu/ khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân

Trường hợp có khiếu nại đối với vấn đề lưu giữ thông tin của công ty chúng tôi, xin vui lòng liên hệ đến [Phòng ban hỗ trợ vấn đề lưu giữ thông tin cá nhân] bên dưới. Ngoài ra, mọi yêu cầu/ câu hỏi có liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân cũng được phòng ban tiếp nhận và hỗ trợ.

[Phòng ban hỗ trợ vấn đề lưu giữ thông tin cá nhân]
Điện thoại: 03-6804-6801
mail:privacy@gtn.co.jp

Công ty Global Trust Networks
Giám đốc đại diện Hiroyuki Chuyển đến
Ngày ban hành: Ngày 15 tháng 12 năm 2016

※ Chính sách bảo mật thông tin cá nhân có thể thay đổi dựa trên sự thay đổi của pháp luật.​ ​

Các hạng mục công khai có liên quan đến công tác bảo mật thông tin cá nhân

Các hạng mục về việc sử dụng công khai thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của Công ty Cổ phần Global Trust Networks (dưới đây gọi là "Chúng tôi") dựa theo bảng sau (※2) Đối với thông tin cá nhân kèm theo là, như chủ đề cá nhân thông tin tiết lộ, thông báo sử dụng cho mục đích, tiết lộ của chúng tôi, sửa chữa nội dung, thêm hoặc xóa, ngừng sử dụng, ngừng cung cấp để xóa và một bên thứ ba bạn có thể làm thanh toán.

Các loại thông tin cá nhânMục đích sử dụng
Thông tin khách hàng※2
 • Đối với việc thực hiện kinh doanh cung cấp các dịch vụ
 • Để xem xét hợp đồng
 • Đối với thanh toán
 • Đối với sự thay đổi hợp đồng
Tình trạng thanh toán phí※2
 • Để xem xét hợp đồng
 • Đối với thanh toán
 • Đối với sự thay đổi hợp đồng
 • Đối với dịch vụ hậu mãi
 • Để có hướng dẫn khác nhau
Cuộc gọi của khách hàng thông tin lịch sử※2
 • Đối với tính toán thanh toán
 • Đối với thanh toán
Thông tin liên hệ khác nhau※2
 • Để được giải đáp khác nhau tương ứng
 • Để có hướng dẫn khác nhau
Dữ liệu giọng nói cuộc gọi
 • Để xác nhận các nội dung tiếng gọi của việc tiếp nhận điện thoại và thắc mắc
Video camera an ninh
 • Đối với công tác quản lý an toàn phòng chống tội phạm

các vấn đề nổi tiếng liên quan đến chủ đề thông tin cá nhân để tiết lộ

Công ty, khi xử lý các đối tượng thông tin cá nhân để tiết lộ, sẽ được công bố những vấn đề sau đây.

(1) Tên công ty

Công ty Cổ phần Global Trust Networks (Tokyo, Shinjuku)

(2) Sự bảo vệ của người quản lý thông tin cá nhân

Phòng Tài chính tổng hợp (5155-4673)

(3) Các mục đích sử dụng của tất cả các thông tin cá nhân chịu tiết lộ

"1. Thông tin cá nhân của vấn đề sử dụng liên quan đến việc công bố mục đích" tài liệu tham khảo

(4) Cung cấp đến các yêu cầu, chẳng hạn như khiếu nại về việc xử lý các đối tượng thông tin cá nhân để tiết lộ

Nơi tiếp nhận: Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân
Địa chỉ: Shinjuku-ku, Tokyo Okubo 1-15-15 Akiyama BLĐ 2 sàn
Điện thoại: 03-5155-4673
FAX: 03-5155-4679

(5) Điểm đến lời đề nghị của thuộc thông tin cá nhân được ủy quyền tên tổ chức bảo vệ của chúng tôi và giải quyết khiếu nại

※ Công ty không thuộc về tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân có thẩm quyền.

(6) Phương pháp thanh toán cho tiết lộ

"3. Thủ tục đáp ứng yêu cầu của bạn cho tiết lộ thông tin cá nhân" tài liệu tham khảo

Thủ tục để đáp ứng với yêu cầu của bạn cho tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, tiết lộ, sửa chữa, bổ sung và xóa các nội dung, ngăn chặn việc sử dụng, đối với khiếu nại và thắc mắc về thanh toán của bạn và thông tin cá nhân bị xóa hoặc cung cấp chấm hết cho một bên thứ ba, Ban Thư ký PMS (Tel: 03- 5155-4673) có sẵn tại. Tuy nhiên, theo thông tin cá nhân mà bạn yêu cầu, đối với trường hợp duy nhất mà các trường hợp không thể tiết lộ thông tin cá nhân và thời gian lưu trữ của chúng tôi theo quy định của pháp luật và các quy định, thông báo của mục đích sử dụng thông tin cá nhân của bạn, tiết lộ, điều chỉnh, bổ sung các nội dung và xóa, đình chỉ sử dụng, xóa, hoặc bởi vì bạn không thể đáp lại lời đề nghị chấm hết cho một bên thứ ba, xin vui lòng hiểu được.

Mọi người đều được lập hoá đơn việc tiết lộ thông tin cá nhân,Tại đâyTải mẫu quy định (thông tin cá nhân Liên hệ ứng dụng) từ, trên đầu trang của các điền vào các thông tin cần thiết, xin vui lòng gửi đến địa chỉ sau đây.

[Các thông tin đính kèm]

(1)Mẫu đơn đăng ký

Vui lòng điền vào các thông tin sau theo mẫu quy định.

① Họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và con dấu
② Ngày thanh toán
③Thông tin để xác định các thông tin cá nhân mà là tiết lộ cho yêu cầu của bạn

(2) Xuất trình giấy chứng nhận bản thân hoặc người đại diện

Nếu người khácTrong trường hợp người của luật sư
 • Bản Photocopy của một trong số các giấy tờ sau: Bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm, thẻ ngoại kiều.
 • Sức mạnh của luật sư chỉ ra rằng một đại diện (bắt buộc)
 • Giấy chứng nhận con dấu của con dấu với sức mạnh của người luật sư, bất kỳ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của luật sư

(3) Phí dịch vụ: 1.000 yen (thông báo mục đích sử dụng hoặc, trong trường hợp công bố)

[Nơi nhận]
Địa chỉ: 169-0072 Shinjuku-ku, Tokyo Okubo 1-15-15 Akiyama BLD tầng 2.
Công ty Cổ phần Global Trust Networks (Quản lý và bảo hộ thông tin các nhân)

※ Nếu người của luật sư là thanh toán, vui lòng liên hệ PMS thư ký. Ngoài ra, tôi sẽ hạn chế sự chỉ đạo những điều sau đây là người có thể là tuyên bố đại diện.

 • Đại diện hợp pháp của người chưa thành niên hoặc một phường lớn
 • Agent người mình đã được giao cho mỗi đưa ra yêu cầu đối với việc tiết lộ v.v...

Chúng tôi, trong trường hợp nhận được yêu cầu trên, việc tiến hành điều tra cần thiết, chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng hai tuần. Trong câu trả lời, để ngăn chặn sự rò rỉ thông tin cá nhân bằng cách giả mạo, vì vậy sử dụng một email người nhận có hạn, xin vui lòng hiểu được.