Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty Global Trust Networks (chúng tôi) luôn nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng. Do đó, cùng với việc xây dựng hệ thống bảo mật thông tin cá nhân, toàn thể đội ngũ công nhân viên tham gia công tác luôn thực hiện nghiêm túc các quy trình dựa trên cơ sở chính sách bảo mật thông tin cá nhân dưới đây.

1. 個人情報の適切な取得、利用、提供に関して

Dựa trên việc xem xét nội dung nghiệp vụ cũng như quy mô công ty, chúng tôi sử dụng các phương pháp thích hợp lưu giữ thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để hỗ trợ việc hoàn thành công tác kinh doanh. Việc sử dụng thông tin cá nhân sẽ được thực thi với mục đích cụ thể trong phạm vi đã được quy định, trường hợp thay đổi mục đích sử dụng cũng sẽ được thực hiện sau khi đã thông báo và nhận được sự đồng thuận từ chủ thông tin. Ngoại trừ các trường hợp đã được ủy thác thực hiện nghiệp vụ để hỗ trợ cho việc hoàn thành công tác kinh doanh, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin. Đồng thời nhằm phòng tránh việc cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích quy định, trong quá trình cung cấp cũng như sử dụng thông tin cá nhân đều được thông qua sự phê chuẩn của ban quản lý thông tin cá nhân. Đồng thời, hoạt động kiểm soát dựa trên các công tác như kiểm tra định kỳ, kiểm toán nội bộ công ty, v..v.. cũng luôn được tăng cường.

2. 個人情報保護のための安全管理策

(1) Biện pháp phòng chống các nguy cơ rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân.

Các nguy cơ như rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân luôn được phòng chống thông qua việc thực thi các chính sách bảo mật. Ngoài ra, để bảo mật thông tin cá nhân một cách triệt để, chúng tôi thường xuyên tổ chức giám định・đào tạo tăng cường ý thức cho toàn thể cán bộ nhân viên. Trường hợp cần đến sự ủy thác công tác lưu giữ thông tin cá nhân cho các công ty bên ngoài, chúng tôi sẽ lựa chọn nhà thầu phù hợp và thực hiện giám định nghiêm ngặt để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân.

(2) Biện pháp xử lý khi có sự cố rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân.

Trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân, ngoài ưu tiên hàng đầu trong công tác ngăn chặn giảm thiểu phạm vi thiệt hại và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời, chúng tôi sẽ tiến hành điều ra làm rõ nguyên nhân nhằm nỗ lực ngăn chặn tái diễn. Đồng thời, chúng tôi sẽ báo cáo đến các bên liên quan về thông tin của sự cố trong phạm vi cần thiết.

3. 法令、国が定める指針、その他の規範の遵守

当社は、個人情報の取り扱いに関する法律および関連法令、国が定める指針、所属団体等の規範等を遵守します。なお、GDPRに対応しております。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

Cùng với công tác thực thi và duy trì các hệ thống quản lý bảo hộ thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện đánh giá định kỳ và không ngừng nỗ lực trong việc cải tiến công tác bảo mật thông tin cá nhân.

5. 個人情報に関する苦情、相談への対応

Trường hợp có khiếu nại đối với vấn đề lưu giữ thông tin của công ty chúng tôi, xin vui lòng liên hệ đến [Phòng ban hỗ trợ vấn đề lưu giữ thông tin cá nhân] bên dưới. Ngoài ra, mọi yêu cầu/ câu hỏi có liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân cũng được phòng ban tiếp nhận và hỗ trợ.

[Phòng ban hỗ trợ vấn đề lưu giữ thông tin cá nhân]
Điện thoại: 03-6804-6801
mail:privacy@gtn.co.jp

Công ty Global Trust Networks
Giám đốc đại diện Hiroyuki Chuyển đến
制定日 2019年6月1日

※ Chính sách bảo mật thông tin cá nhân có thể thay đổi dựa trên sự thay đổi của pháp luật.​ ​

Các hạng mục công khai có liên quan đến công tác bảo mật thông tin cá nhân

1. 個人情報の利用目的

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của Công ty Cổ phần Global Trust Networks (dưới đây gọi là "Chúng tôi") dựa theo bảng sau () Đối với thông tin cá nhân kèm theo là, như chủ đề cá nhân thông tin tiết lộ, thông báo sử dụng cho mục đích, tiết lộ của chúng tôi, sửa chữa nội dung, thêm hoặc xóa, ngừng sử dụng, ngừng cung cấp để xóa và một bên thứ ba bạn có thể làm thanh toán.

また、当社は、業務を円滑に進めるため、個人情報の取扱の全部または一部を委託する場合があります。この場合、当社は十分な保護水準を満たした者を選定し、当該委託先との間で個人情報の取扱いに関する契約の締結を始め、適切な監督を実施します。

Các loại thông tin cá nhânMục đích sử dụng
(人材紹介事業)
・顧客(会員)情報
 • サービス提供に係る会員登録のため
 • Đối với việc thực hiện kinh doanh cung cấp các dịch vụ
 • 受け入れ企業様への料金請求のため
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(不動産仲介事業)
・顧客情報
・家賃等支払い状況
・不動産オーナーの情報
 • 物件情報提供のため
 • 不動産賃貸の仲介のため
 • 入居審査をおこなうため
 • 賃貸物件管理のため
 • 家賃等請求のため
 • 引越し関連業者紹介のため
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(保証事業)
・顧客情報
・支払い状況
 • 保証委託契約および賃貸保証契約に付随するサービスの提供のため
 • Để xem xét hợp đồng
 • 債権管理および賃貸借契約終了後の債権債務精算への協力のため
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(モバイル事業)
・顧客情報
・料金支払い状況
・顧客通話履歴情報
 • Đối với việc thực hiện kinh doanh cung cấp các dịch vụ
 • Đối với sự thay đổi hợp đồng
 • Để xem xét hợp đồng
 • Đối với tính toán thanh toán
 • Đối với thanh toán
 • アフターサービスご提供のため
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(クレジットカード発行受付事業)
・顧客情報
 • お申込み手続きのため
(特定技能登録支援事業)
・顧客情報
 • Đối với việc thực hiện kinh doanh cung cấp các dịch vụ
 • セミナー開催のため
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(旅行業)
・顧客情報
 • 運送・宿泊棟の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きのため
 • 保険の手続きのため
 • 土産店でのお客様の買い物の便宜に必要なため
 • Để có hướng dẫn khác nhau
顧客の家族情報
 • 緊急時の連絡のため
Dữ liệu giọng nói cuộc gọi
 • Để xác nhận các nội dung tiếng gọi của việc tiếp nhận điện thoại và thắc mắc
Video camera an ninh
 • Đối với công tác quản lý an toàn phòng chống tội phạm
Thông tin liên hệ khác nhau
 • Để được giải đáp khác nhau tương ứng
 • Để có hướng dẫn khác nhau
採用応募者情報
 • 弊社が必要とする人材の採用判断のため
在職者情報
 • 人事管理業務および業務の連絡のため
退職者情報
 • 法で定める退職者の人事管理業務および懇親等の必要に応じた連絡のため

2. 個人情報の取扱い

(1)個人情報の取得方法

ご来店または当社ウェブサイトからの予約、申込みおよび契約、アンケートの記入、緊急連絡先としてのご家族情報の確認によるお客様のご協力を通して、関係する法令等を遵守した適法かつ公正な手段によって、個人情報および個人を特定できない情報(「6.クッキー(cookie)について」参照)を取得いたします。
契約の履行等に必要な情報をご提供いただく必要はございますが、それ以外の情報は特に断りがない限り任意でご提供いただけます。

(2)個人情報の管理および保護

お客様の個人情報および個人を特定できない情報につきましては、Webサイトを通じた取得時に通信を暗号化するなど 、情報の紛失、破壊、改変、漏洩等を防止するために十分な安全保護に努めたうえで、個人情報については正確、最新なものとするよう常に必要かつ適切な措置を講じてまいります。なお当社は、保有する個人情報を取得目的および定めた保管期間を超えて保存することはありません。

3. 個人情報の利用および第三者への開示・提供

当社では、お客様の同意がない限り、お客様の個人情報を上記の目的以外に使用いたしません。また、以下の場合を除き、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

 • サービス提供のため、提携する不動産会社、人材紹介先企業、クレジットカード発行事業者、その他生活サポート事業のため必要な事業組織、旅行業者やホテル事業者、保険業者、航空会社、土産物店に提供する場合
 • 法令の規定に基づく場合
 • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難な場合、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難な場合等法的な要請に基づく場合

4. 開示対象個人情報に関する周知事項

Công ty, khi xử lý các đối tượng thông tin cá nhân để tiết lộ, sẽ được công bố những vấn đề sau đây.

(1) Tên công ty

株式会社グローバルトラストネットワークス(東京都豊島区)

(2) Sự bảo vệ của người quản lý thông tin cá nhân

財務総務部 責任者(03-6804-6801)

(3) Các mục đích sử dụng của tất cả các thông tin cá nhân chịu tiết lộ

「1.個人情報の利用目的」参照

(4) Cung cấp đến các yêu cầu, chẳng hạn như khiếu nại về việc xử lý các đối tượng thông tin cá nhân để tiết lộ

Nơi tiếp nhận: Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân
住所:東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2階
電話:03-6804-6801
FAX :03-6804-6802

(5) Điểm đến lời đề nghị của thuộc thông tin cá nhân được ủy quyền tên tổ chức bảo vệ của chúng tôi và giải quyết khiếu nại

※ Công ty không thuộc về tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân có thẩm quyền.

(6) Phương pháp thanh toán cho tiết lộ

"3. Thủ tục đáp ứng yêu cầu của bạn cho tiết lộ thông tin cá nhân" tài liệu tham khảo

(7)苦情申し立ての権利

当社に個人情報をご提供いただいたお客様は、いつでも監督当局(お客様の住所地、勤務先またはGDPRがあったとされるEU加盟国の監督当局)に苦情を申し立てる権利があります。その場合、当社としては、監督当局にご連絡頂く前に、苦情への対応の機会をいただきたく、上記の苦情等への申し出先まで事前のご連絡をお願いいたします。

5. 個人情報の開示等のご請求に応じる手続き

当社はお客様ご本人から申し出があった場合、個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去または第三者への提供停止のご請求および個人情報に関する苦情・ご相談については、PMS事務局(電話:03-6804-6801)にて承ります。ただし、ご請求いただいた個人情報につき、法令等の規定により個人情報を開示できない場合や当社の保管期間を過ぎた場合については、お客様の個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去、または第三者への提供停止に応じることができませんのでご了承ください。

Mọi người đều được lập hoá đơn việc tiết lộ thông tin cá nhân,tại đâyTải mẫu quy định (thông tin cá nhân Liên hệ ứng dụng) từ, trên đầu trang của các điền vào các thông tin cần thiết, xin vui lòng gửi đến địa chỉ sau đây.

ご送付いただくもの

(1)Mẫu đơn đăng ký

Vui lòng điền vào các thông tin sau theo mẫu quy định.

① Họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và con dấu
② Ngày thanh toán
③Thông tin để xác định các thông tin cá nhân mà là tiết lộ cho yêu cầu của bạn

(2) Xuất trình giấy chứng nhận bản thân hoặc người đại diện

Nếu người khácTrong trường hợp người của luật sư
 • Bản Photocopy của một trong số các giấy tờ sau: Bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm, thẻ ngoại kiều.
 • Sức mạnh của luật sư chỉ ra rằng một đại diện (bắt buộc)
 • Giấy chứng nhận con dấu của con dấu với sức mạnh của người luật sư, bất kỳ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của luật sư

(3) Phí dịch vụ: 1.000 yen (thông báo mục đích sử dụng hoặc, trong trường hợp công bố)

[Nơi nhận]
住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2階
Công ty Cổ phần Global Trust Networks (Quản lý và bảo hộ thông tin các nhân)

※ Nếu người của luật sư là thanh toán, vui lòng liên hệ PMS thư ký. Ngoài ra, tôi sẽ hạn chế sự chỉ đạo những điều sau đây là người có thể là tuyên bố đại diện.

 • Đại diện hợp pháp của người chưa thành niên hoặc một phường lớn
 • Agent người mình đã được giao cho mỗi đưa ra yêu cầu đối với việc tiết lộ v.v...

Chúng tôi, trong trường hợp nhận được yêu cầu trên, việc tiến hành điều tra cần thiết, chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng hai tuần. Trong câu trả lời, để ngăn chặn sự rò rỉ thông tin cá nhân bằng cách giả mạo, vì vậy sử dụng một email người nhận có hạn, xin vui lòng hiểu được.

6. クッキー(cookie)について

当社ウェブサイトでは、ユーザのプライバシーの保護、および利便性の向上のため 、クッキーを使用します。また当社は、クッキーやJavaScript等の技術を利用して、ご提供いただいた情報のうち個人が特定できない属性情報や、サイト内におけるユーザの行動履歴を取得することがあります。ただし、クッキーおよび行動履歴には個人情報は一切含まれません。各ウェブサイトの閲覧またはサービス利用に際し取得に同意いただく必要がございます。お客様による各ウェブサイトの閲覧またはサービス利用を継続されることで同意いただいたとみなします。
お客様のご希望に応じて、ご使用のブラウザの設定によりクッキーの受け入れを拒否・無効に設定することも可能 です。ただし、その場合当ウェブサイトの一部の機能をご利用いただけなくなります。