Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty Global Trust Networks (chúng tôi) luôn nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng. Do đó, cùng với việc xây dựng hệ thống bảo mật thông tin cá nhân, toàn thể đội ngũ công nhân viên tham gia công tác luôn thực hiện nghiêm túc các quy trình dựa trên cơ sở chính sách bảo mật thông tin cá nhân dưới đây.

1. Mua, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách thích hợp

Dựa trên việc xem xét nội dung nghiệp vụ cũng như quy mô công ty, chúng tôi sử dụng các phương pháp thích hợp lưu giữ thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để hỗ trợ việc hoàn thành công tác kinh doanh. Việc sử dụng thông tin cá nhân sẽ được thực thi với mục đích cụ thể trong phạm vi đã được quy định, trường hợp thay đổi mục đích sử dụng cũng sẽ được thực hiện sau khi đã thông báo và nhận được sự đồng thuận từ chủ thông tin. Ngoại trừ các trường hợp đã được ủy thác thực hiện nghiệp vụ để hỗ trợ cho việc hoàn thành công tác kinh doanh, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin. Đồng thời nhằm phòng tránh việc cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích quy định, trong quá trình cung cấp cũng như sử dụng thông tin cá nhân đều được thông qua sự phê chuẩn của ban quản lý thông tin cá nhân. Đồng thời, hoạt động kiểm soát dựa trên các công tác như kiểm tra định kỳ, kiểm toán nội bộ công ty, v..v.. cũng luôn được tăng cường.

2. Các biện pháp kiểm soát an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân

(1) Biện pháp phòng chống các nguy cơ rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân.

Các nguy cơ như rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân luôn được phòng chống thông qua việc thực thi các chính sách bảo mật. Ngoài ra, để bảo mật thông tin cá nhân một cách triệt để, chúng tôi thường xuyên tổ chức giám định・đào tạo tăng cường ý thức cho toàn thể cán bộ nhân viên. Trường hợp cần đến sự ủy thác công tác lưu giữ thông tin cá nhân cho các công ty bên ngoài, chúng tôi sẽ lựa chọn nhà thầu phù hợp và thực hiện giám định nghiêm ngặt để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân.

(2) Biện pháp xử lý khi có sự cố rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân.

Trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ, làm mất hay tổn thất thông tin cá nhân, ngoài ưu tiên hàng đầu trong công tác ngăn chặn giảm thiểu phạm vi thiệt hại và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời, chúng tôi sẽ tiến hành điều ra làm rõ nguyên nhân nhằm nỗ lực ngăn chặn tái diễn. Đồng thời, chúng tôi sẽ báo cáo đến các bên liên quan về thông tin của sự cố trong phạm vi cần thiết.

3. Tuân thủ luật pháp, hướng dẫn quốc gia và các chuẩn mực khác

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và các luật liên quan về việc xử lý thông tin cá nhân, các hướng dẫn do chính phủ đặt ra, các tiêu chuẩn của các tổ chức liên kết, v.v. Ngoài ra, nó tương ứng với GDPR.

4. Cải tiến liên tục hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân

Cùng với công tác thực thi và duy trì các hệ thống quản lý bảo hộ thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện đánh giá định kỳ và không ngừng nỗ lực trong việc cải tiến công tác bảo mật thông tin cá nhân.

5. Trả lời các khiếu nại và tham vấn liên quan đến thông tin cá nhân

Trường hợp có khiếu nại đối với vấn đề lưu giữ thông tin của công ty chúng tôi, xin vui lòng liên hệ đến [Phòng ban hỗ trợ vấn đề lưu giữ thông tin cá nhân] bên dưới. Ngoài ra, mọi yêu cầu/ câu hỏi có liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân cũng được phòng ban tiếp nhận và hỗ trợ.

[Phòng ban hỗ trợ vấn đề lưu giữ thông tin cá nhân]
Điện thoại: 03-6804-6801
mail:privacy@gtn.co.jp

Công ty Global Trust Networks
代表取締役 後藤 裕幸
初版制定 2016年12月15日
改定日 2019年6月1日

※ Chính sách bảo mật thông tin cá nhân có thể thay đổi dựa trên sự thay đổi của pháp luật.​ ​

Các hạng mục công khai có liên quan đến công tác bảo mật thông tin cá nhân

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của Công ty Cổ phần Global Trust Networks (dưới đây gọi là "Chúng tôi") dựa theo bảng sau (※2)が付された個人情報については、保有個人データとして、当社に対して利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止のご請求をおこなうことができます。

Ngoài ra, chúng tôi có thể thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh của chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chọn một người đáp ứng đủ mức độ bảo vệ, bắt đầu ký kết hợp đồng về việc xử lý thông tin cá nhân với nhà thầu và thực hiện giám sát thích hợp.

Các loại thông tin cá nhânMục đích sử dụng
(Doanh nghiệp tuyển dụng)
・ Thông tin khách hàng (thành viên)※2
 • Để đăng ký thành viên liên quan đến việc cung cấp dịch vụ
 • Đối với việc thực hiện kinh doanh cung cấp các dịch vụ
 • Để tính phí công ty chủ quản
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(Kinh doanh môi giới bất động sản)
· Thông tin khách hàng※2
・ Tình trạng thanh toán tiền thuê※2
・ Thông tin chủ sở hữu bất động sản※2
 • Cung cấp thông tin tài sản
 • Trung gian cho thuê bất động sản
 • Để thực hiện kiểm tra chuyển đến
 • Để quản lý tài sản cho thuê
 • Cho thuê thanh toán
 • Giới thiệu các công ty liên quan đến chuyển nhà
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(Doanh nghiệp bảo lãnh)
· Thông tin khách hàng※2
· Tình trạng thanh toán※2
 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến hợp đồng ủy thác bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh cho thuê
 • Để xem xét hợp đồng
 • Hợp tác quản lý công nợ và xử lý công nợ sau khi kết thúc hợp đồng thuê
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(サポート事業)
· Thông tin khách hàng※2
 • サポートサービス契約に関する与信判断のため
 • サービス提供に掛かる業務遂行及びアフターサービス実施のため
 • 保険契約手続きのため
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(Kinh doanh di động)
· Thông tin khách hàng※2
· Tình trạng thanh toán※2
・ Thông tin lịch sử cuộc gọi của khách hàng※2
 • Đối với việc thực hiện kinh doanh cung cấp các dịch vụ
 • Đối với sự thay đổi hợp đồng
 • Để xem xét hợp đồng
 • Đối với tính toán thanh toán
 • Đối với thanh toán
 • Cung cấp dịch vụ sau bán hàng
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(Nghiệp vụ tiếp nhận phát hành thẻ tín dụng
· Thông tin khách hàng※2
 • Đối với thủ tục đăng ký
(Dự án hỗ trợ đăng ký kỹ năng cụ thể)
· Thông tin khách hàng※2
 • 人材紹介業務のため
 • Đối với việc thực hiện kinh doanh cung cấp các dịch vụ
 • Để tổ chức một buổi hội thảo
 • Để có hướng dẫn khác nhau
(Ngành công nghiệp du lịch)
· Thông tin khách hàng※2
 • Để sắp xếp các dịch vụ do nhà vận chuyển / nhà trọ cung cấp và các thủ tục để nhận các dịch vụ đó
 • Đối với các thủ tục bảo hiểm
 • Vì cần thuận tiện cho việc mua sắm của khách hàng tại cửa hàng lưu niệm.
 • Để có hướng dẫn khác nhau
Thông tin gia đình khách hàng※2
 • Liên hệ khẩn cấp
Dữ liệu giọng nói cuộc gọi
 • Để xác nhận các nội dung tiếng gọi của việc tiếp nhận điện thoại và thắc mắc
Video camera an ninh
 • Đối với công tác quản lý an toàn phòng chống tội phạm
Thông tin liên hệ khác nhau※2
 • Để được giải đáp khác nhau tương ứng
 • Để có hướng dẫn khác nhau
Thông tin ứng viên tuyển dụng※2
 • 弊社が必要とする人材の採用判断のため
Thông tin việc làm※2
 • Đối với công việc quản lý nhân sự và giao tiếp kinh doanh
Thông tin về hưu trí※2
 • Đối với công việc quản lý nhân sự của những người nghỉ hưu theo quy định của pháp luật và liên hệ khi cần thiết như tập hợp xã hội

2. Xử lý thông tin cá nhân

(1) Cách lấy thông tin cá nhân

Thông qua sự hợp tác của khách hàng bằng cách ghé thăm cửa hàng của chúng tôi hoặc đặt chỗ từ trang web của chúng tôi, đăng ký và ký hợp đồng, điền vào bảng câu hỏi và xác nhận thông tin gia đình là thông tin liên hệ khẩn cấp, cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng phù hợp với luật và quy định liên quan. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và thông tin nhận dạng phi cá nhân (xem "6. Cookie").
Cần cung cấp thông tin cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng, nhưng các thông tin khác có thể được cung cấp một cách tự nguyện trừ khi có quy định khác.

(2) Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng và thông tin nhận dạng phi cá nhân, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ an ninh đầy đủ để ngăn ngừa mất mát, phá hủy, thay đổi, rò rỉ, v.v. của thông tin, chẳng hạn như mã hóa thông tin liên lạc khi có được thông qua trang web., Chúng tôi sẽ luôn thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để giữ cho thông tin cá nhân luôn chính xác và cập nhật. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ ngoài mục đích mua lại và thời hạn lưu trữ được chỉ định.

3. Sử dụng thông tin cá nhân và tiết lộ / cung cấp cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích trên mà không có sự đồng ý của bạn. Ngoài ra, ngoại trừ những trường hợp sau, chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

 • Cung cấp dịch vụ, cung cấp cho các công ty bất động sản liên kết, công ty tuyển dụng, công ty thẻ tín dụng, các tổ chức kinh doanh khác cần thiết cho hoạt động kinh doanh hỗ trợ cuộc sống, đại lý du lịch, nhà điều hành khách sạn, công ty bảo hiểm, hãng hàng không, cửa hàng lưu niệm Nếu
 • Khi căn cứ vào các quy định của pháp luật và các quy định
 • Khi cần bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của con người và khó được sự đồng ý của khách hàng, đặc biệt cần nâng cao sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển âm thanh của trẻ em. được sự đồng ý của khách hàng, v.v., dựa trên các yêu cầu pháp lý

4. 保有個人データに関する周知事項

当社は、保有個人データの取り扱いにあたり、下記の事項を公表いたします。

(1) Tên công ty

Global Trust Networks Co., Ltd. (Toshima-ku, Tokyo)

(2) Sự bảo vệ của người quản lý thông tin cá nhân

管理本部 部長(03-6804-6801)

(3)すべての保有個人データの利用目的

Xem "1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân"

(4)保有個人データの取り扱いに関するお問い合わせ・苦情等の申し出先

Nơi tiếp nhận: Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân
Địa chỉ: 1-21-11 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo Oak Ikebukuro Building Tầng 2
電話:03-6804-6801
SỐ FAX: 03-6804-6802

(5) Điểm đến lời đề nghị của thuộc thông tin cá nhân được ủy quyền tên tổ chức bảo vệ của chúng tôi và giải quyết khiếu nại

※ Công ty không thuộc về tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân có thẩm quyền.

(6) Phương pháp thanh toán cho tiết lộ

"3. Thủ tục đáp ứng yêu cầu của bạn cho tiết lộ thông tin cá nhân" tài liệu tham khảo

(7) Quyền nộp đơn khiếu nại

当社に個人情報をご提供いただいたお客様は、いつでも監督当局(お客様の住所地、勤務先またはGDPRがあったとされるEU加盟国の監督当局)に苦情を申し立てる権利があります。その場合、当社としては、監督当局にご連絡頂く前に、苦情への対応の機会をいただきたく、上記の苦情等への申し出先まで事前のご連絡をお願いいたします。

5. Thủ tục phản hồi yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, v.v.

Khi được khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, tiết lộ, sửa / thêm / xóa nội dung, tạm ngừng sử dụng, xóa hoặc yêu cầu ngừng cung cấp thông tin cá nhân và thông tin cá nhân cho bên thứ ba. . Đối với các khiếu nại và tham vấn, vui lòng liên hệ với Ban Thư ký PMS (ĐT: 03-6804-6801). Tuy nhiên, nếu thông tin cá nhân được yêu cầu không thể tiết lộ do quy định của pháp luật hoặc thời hạn lưu trữ của công ty chúng tôi đã hết, sẽ phải thông báo, tiết lộ, sửa / bổ sung mục đích sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ・ Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể phản hồi về việc xóa, tạm ngừng sử dụng, xóa hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba.

Mọi người đều được lập hoá đơn việc tiết lộ thông tin cá nhân,tại đây.Tải mẫu quy định (thông tin cá nhân Liên hệ ứng dụng) từ, trên đầu trang của các điền vào các thông tin cần thiết, xin vui lòng gửi đến địa chỉ sau đây.

Gửi cái gì

(1)Mẫu đơn đăng ký

Vui lòng điền vào các thông tin sau theo mẫu quy định.

① Họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và con dấu
② Ngày thanh toán
③Thông tin để xác định các thông tin cá nhân mà là tiết lộ cho yêu cầu của bạn

(2) Xuất trình giấy chứng nhận bản thân hoặc người đại diện

Nếu người khácTrong trường hợp người của luật sư
 • Bản Photocopy của một trong số các giấy tờ sau: Bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm, thẻ ngoại kiều.
 • Sức mạnh của luật sư chỉ ra rằng một đại diện (bắt buộc)
 • Giấy chứng nhận con dấu của con dấu với sức mạnh của người luật sư, bất kỳ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của luật sư

(3) Phí dịch vụ: 1.000 yen (thông báo mục đích sử dụng hoặc, trong trường hợp công bố)

[Nơi nhận]
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Oak Ikebukuro, 1-21-11 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013
Công ty Cổ phần Global Trust Networks (Quản lý và bảo hộ thông tin các nhân)

※ Nếu người của luật sư là thanh toán, vui lòng liên hệ PMS thư ký. Ngoài ra, tôi sẽ hạn chế sự chỉ đạo những điều sau đây là người có thể là tuyên bố đại diện.

 • Đại diện hợp pháp của người chưa thành niên hoặc một phường lớn
 • Agent người mình đã được giao cho mỗi đưa ra yêu cầu đối với việc tiết lộ v.v...

Chúng tôi, trong trường hợp nhận được yêu cầu trên, việc tiến hành điều tra cần thiết, chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng hai tuần. Trong câu trả lời, để ngăn chặn sự rò rỉ thông tin cá nhân bằng cách giả mạo, vì vậy sử dụng một email người nhận có hạn, xin vui lòng hiểu được.

6. Giới thiệu về cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và cải thiện sự tiện lợi của họ. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie và JavaScript để thu thập thông tin thuộc tính mà các cá nhân không thể xác định được và lịch sử hành vi của người dùng trên trang web. Tuy nhiên, cookie và lịch sử hành vi không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào. Cần phải đồng ý với việc mua lại khi duyệt từng trang web hoặc sử dụng dịch vụ. Chúng tôi coi rằng bạn đã đồng ý tiếp tục duyệt từng trang web hoặc sử dụng dịch vụ.
Nếu muốn, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối hoặc vô hiệu hóa việc chấp nhận cookie. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể sử dụng một số chức năng của trang web này.